آشنایی با تخصص ها و دوره های آموزشی و چگونگی آشنایی امیر بازنشسته غضنفر آذرفر با شهید دکتر چمران در اوایل انقلاب از زبان خودشان.