شخصیت تحسین شده امیر بازنشسته ارتش «غضنفر آذرفر» در بیانات امیر سپهبد صیاد شیرازی.