من همان مسمومم ای زهرا برخیز و قبرم را بشکاف، در حالی که حملم می کردند نیز تیربارانم کردند، برخیز و مرا در آغوش بگیر مادر... نماهنگ عربی سوزناک در سوگ غریبی حضرت امام حسن مجتبی (ع) با زیرنویس فارسی.