نماهنگی پرمحتوا و فراق نامه ای از زبان متتظران ظهور حضرت بقیة الله الاعظم (ارواحنا فداه) با زبان عربی و زیرنویس فارسی.