آشنایی با چگونگی حادث شدن جنگ سه کانیان در ارتفاعات ارومیه پس از اعلام آتش بس بین ایران و عراق و رشادت های امیرغضنفر آذرفر.