بیان نحوه خداحافظی بی ریا و درس آموز امیر غضنفر آذرفر از ارتش پس از بازنشستگیشان، از زبان یکی از ارتشیان حاضر در مراسم.2:18