برنامه نود، مورخ 1391/2/10؛ تصاویری کوتاه و طنز از شکار یک لحظه دیدنی در ورزشگاه کرج.