آشنایی با گوشه ای از خدمات اجتماعی و مذهبی آیت الله آقا سید محمد علی ابن الرضا (ره)، در بخش دوم از مستند «حدیث سرو- ابن الرضا».