بیان گوشه ای از خصوصیات اخلاقی و عرفانی آیت الله آقا سید محمد علی ابن الرضا (ره) از زبان نزدیکان و شاگردان ایشان، در سومین قسمت از مستند «حدیث سرو- ابن الرضا».