آشنایی با مکتب عرفانی و طریق سلوک آیت الله آقا سید محمد علی ابن الرضا (ره) و بیان گوشه ای از خصوصیات اخلاقی ایشان از زبان نزدیکان و شاگردان ایشان، در چهارمین بخش از مستند « حدیث سرو- ابن الرضا».