بخش دوم از مستند «سلولها یا یاخته های سیستم عصبی» در تشریح شکاف سیناپسی و و گذرگاههای عصبی و نقش آنها در انتقال پیام های عصبی در سیستم عصبی انسان و چگونگی شکل گیری همگرایی و واگرایی در مغز.