تشریح مغزهای سه گانه انسان (مغز پسین، میان مغز و پیش مغز) و نقش هرکدام در هدایت و رهبری بدن انسان؛ چهارمین بخش از مستند «سلولها یا یاخته های سیستم عصبی».