بیان خاطره ای تاثیرگذار از زبان یکی از شاگردان آیت الله آقا سید محمد علی ابن الرضا (ره) از مواجهه ایشان با طلبه ای که به شوخی از ایشان خواسته بود تا در بازی گل یا پوچ طلبگی آنها شرکت کنند.