خاطره دیگری از زبان یکی از نزدیکان آیت الله آقا سید محمد علی ابن الرضا (ره) از برخورد ایشان با شخص جاهلی که به ایشان توهین کرده بود.