از زبان نزدیکان آیت الله آقا سید محمد علی ابن الرضا (ره) بیان شده است که ایشان پس از یک عمل جراحی تمام علائم حیاتی ایشان قطع شد، ولی پس از لحظه ای باز به زندگی برگشتند، آیت الله بهجت (ره) این حادثه را اینچنین تشریح کردند....