بیان خاطره ای از آخوند ملا محمد علی حکیم الهی از خوابی که در آن حضرت امام رضا (ع) را دیده و ایشان از شخصیت و حرمت آیت الله آقا سید محمود ابن الرضا (پدر بزرگوار آقا سید محمد ابن الرضا) توصیه ای کردند.