تفسیر آیه پنجاه و پنجم از سوره آل عمران: به یاد آر وقتی که خدا فرمود : ای عیسی همانا من روح تو را قبض نموده و به سوی آسمان قرب خود بالا برم و تو را پاک و منزه از کافران گردانم و . . . . . .