تفسیر آیه پنجاه و چهارم از سوره آل عمران: یهود با خدا مکر کردند و خدا هم در مقابل با آنها مکر کرد و خدا از همه بهتر مکر تواند کرد