آقای همساده بازم از خاطرات و بازی های دوران کودکی اش می گوید، ببینید و بخندید.