بشنوید خاطره ای دیگر از آقای همساده و گردش دسته جمعی با فامیل؛ کلاه قرمزی 1391.