تفسیر آیه پنجاه و سوم از سوره آل عمران:پروردگارا ما به کتابی که فرستادی ایمان اورده و از رسول تو پیروی کردیم نام ما را در صحیفه ی اهل یقین ثبت فرما