تفسیر آیه پنجاه و دوم از سوره آل عمران: پس چون عیسی به یقین دریافت که قوم ایمان نخواهند آورد گفت: کیست که با من دین خدا را یاری کند ؟ حواریون گفتند: ما یاری کنندگان دین خداییم به خدا ایمان آورده ایم و گواهی ده که ما تسلیم فرمان اوییم