بازم خاطره دیگری بشنوید از آقای همساده و شکست عشقی او در جوانی؛ برگرفته از کلاه قرمزی 1391.