آقای همساده از خاطرات سیزده به در و بازی هفت سنگش در سالهای گذشته میگوید، ببینید و لذت ببرید.