تفسیر آیه پنجاه و یکم از سوره آل عمران: همانا خداست پروردگار من و شما او را بپرستید که همین است راه راست.