تفسیر آیه پنجاهم از سوره آل عمران: و آمده ام در حالی که کتاب تورات شما را تصدیق کنم و حلال گردان بعض چیزهایی را که برشما حرام شده بود و از طرف خداوند معجزی آورده ام . . . . . .