تفسیر آیه چهل و پنجم از سوره آل عمران: چون فرشتگان مریم را گفتند که خدا تو را به کلمه خود بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی پسر مریم است که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه خداوند است.