تفسیر آیه چهل و دوم از سوره آل عمران: و یاد کن آنگاه که فرشتگان گفتند ای مریم همانا خدا تو را برگزید و پاکیزه گردانید و بر زنان جهانیان برتری بخشید.