تفسیر آیه چهل و یکم از سوره آل عمران: گفت : پروردگارا برای من به شکرانه این نعمت آیتی عطا مقرر فرما فرمود: تو را آیت این باشد که تا سه روز با مردم سخن جز به رمز نگویی و پیوسته به یاد خدا باش . . . . .