تفسیر آیه چهلم از سوره آل عمران:زکریا عرض کرد پروردگارا چگونه مرا پسری تواند بود در حالی که مرا سن پیری رسیده و عیالم عجوزی نازاست؟. . . . . . .