تفسیر آیه سی و نهم از سوره آل عمران: پس فرشتگان زکریا را ندا کردند هنگامی که در محراب عبادت به نماز ایستاده بود که همانا خدا تو را بشارت می دهد به ولادت یحییدر حالی که او به کلمه خدا گواهی می دهد. . . . . . .