تفسیر آیه سی و هفتم از سوره آل عمران: پس خدا او را به نیکویی پذیرفت و به تربیتی نیکو پرورش داد و زکریا را برای کفالت و و نگهبانی او برگماشت هر وقت زکریا به صومعه عبادت مریم می آمد . . . . . . .