برنامه نود مورخ 91/02/04 - محمد قاضی مهاجم ذوب آهن مهمان حضوری برنامه نود بود و گلهای این بازین به نمایش گذاشته شد و در مورد تیم ملی هم با وی حرف زد .