برنامه نود مورخ 91/02/04 - مدیر پرسپولیس دیگر مهمان تلفنی برنامه 90 بود که اظهار داشت : با وینگادا صحبت کردم و قرار شد بدهی او را بدهیم ، در ضمن ...