برنامه نود مورخ 91/02/04 - جلالی در واکنش به سوال دیگری که در مورد آرش افشین و ترک تحصیل کردن او به خاطر رفت به خدمت سربازی پرسیده شد این طور پاسخ داد: ...