نقد و تحلیل سکانسهای وزارت، خیابانها و خانه مسئولین وزارت اطلاعات و... در بخش سوم از نقد و تحلیل فیلم « قلاده های طلا» با حضور مسعود فراستی و ابوالقاسم طالبی در برنامه « هفت».