تفسیر آیه سی و پنجم از سوره آل عمران: آنگاه که زن عمران گفت : پروردگارا من عهد کردم فرزندی که در رحم دارم از فرزندی خود در راه خدمت تو آزاد گردانم این عهد من بپذیر که تویی شنوا و آگاه.