تفسیر آیه سی و چهارم از سوره آل عمران:فرزندانی هستند برخی از نسل برخی دیگر و خدا به اقوال و احوال همه شنوا و داناست