زایمان زود رس دو جنبه دارد یکی اینکه پزشک برای بیمار تجویز کند زمانی که مادر یا جنین د رخطر هستند و دوم اینکه خود مادر زایمانش زود انجام شود.........