یکی از موضوعات مهم در کم توانی ذهنی این است که بچه های کم توان ذهنی بسته به درجه کم توانی آنها می توانند از لحاظ ذهنی پیشرفت کرده و به بچه های دیگر برسند