در بیماران دیابتی تغییراتی که در دیواره رگ ها به وجود می آید خون رسانی را به عضو مبتلا دچار اشکال می کند و فرد ممکن است با یک ضربه ی کوچک دچار زخم شود و . ........