تفسیر آیه سی و سوم از سوره آل عمران: به حقیقت خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید