تفسیر آیه سی ام از سوره آل عمران:روزی که هر شخصی هر کار نیکو کرد همه را پیش روی خود حاضر بیند و نیز آنچه بد کرده آرزو کن که ای کاش میان او و کار بدش به مسافتی دور جدایی بود............