تفسیر آیه بیست و نهم از سوره آل عمران:ای پیغمبر بگو : هر چه را در دل پنهان داشته و یا آشکار کنید خدا به همه ی آنها آگاه است و به هر چه در آسمان و زمین است داناست و خدا بر همه چیز تواناست