تفسیر آیه بیست و هشتم از سوره آل عمران:نباید اهل ایمان مومنان را واگذاشته و از کافران دوست گزینند و هر که چنین کند رابطه ی او با خدا مقطوع است مگر برای برحذر بودن از شر آنها ..........................