تفسیر آیه بیست و هفتم از سوره آل عمران:شب را در پرده ی روز نهان سازی و روز را در حجاب شب ناپدید گردانی زنده را از مرده و مرده را از زنده برانگیزی و به هر که خواهی روزی بی حساب عطا کنی