تفسیر آیه بیست و ششم از سوره آل عمران:بگو ای پیغمبر:بار خدایا ای پادشاه ملک هستی تو هر که را خواهی سلطنت بخشی و از هر که خواهی ملک و سلطنت بازگیری و هر که را خواهی عزت دهی و ...............