تفسیر آیه بیست و پنجم از سوره آل عمران:پس چگونه خواهد بود حال آنها هنگامی که جمع آوریم آنان را در روزی که هیچ شکی در آن نیست؟..............