تفسیر آیه بیست و چهارم از سوره آل عمران:بدین سسبب که گویند : ما را هرگز در آتش جز روزهای چند عذاب نکنندو این سخنان باطل که به دروغ بر خود بسته اند آنها را در دین خود مغرور گردانیده است.