تفسیر آیه بیست و سوم از سوره آل عمران:آیا ننگریستی آنهایی را که بهره ای از کتاب داده اند که چون دعوت شوند تا کتاب خدا بر آنها حکم کندگروهی از آنان روی گردانند و از آن دوری گزینند